i. Ολοκληρωμένος Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Η NOW επενδύει τεράστια ποσά στον τεχνολογικό της εξοπλισμό ώστε η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων της να αποτελούν εγγύηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άρτια προγράμματα Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης της εταιρίας NOW, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.nowfoods.com

Μέθοδος Ταχέος Μικροβιολογικού Συστήματος SOLERIS 

 • Γρήγορη μέθοδος ανίχνευσης ζημιογόνων παθογενειών
 • Μέτρηση της μικροβιολογικής ανάπτυξης μέσω παρακολούθησης των βιοχημικών αντιδράσεων και του Ph
 • Η NOW χρησιμοποιεί τη μέθοδο SOLERIS για την ανίχνευση ανεπιθύμητων μολύνσεων.

Μέθοδος Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC-High Performance Liquid Chromatography)

 • Ευέλικτος μηχανισμός που αποτελεί την κινητήρια δύναμη στα εργαστήρια της NOW
 • Μπορεί να αναλύσει χιλιάδες συστατικά σε δείγματα πρώτης ύλης
 • Η NOW χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης προκειμένου να διεξάγει αναλυτικούς ελέγχους σε συστατικά και πρώτες ύλες.

Τεχνική Υγρής Χρωματογραφίας Λεπτής Στοιβάδας Υψηλής Απόδοσης (HPTLC-High Performance Thin Layer Chromatography)

 • Τεχνική οπτικής χρωματογραφίας που χρησιμοποιούν βοτανολόγοι για να ανιχνεύσουν τη σύνθεση σκόνης και εκχυλισμάτων από φυτικά παράγωγα
 • Η NOW χρησιμοποιεί την τεχνική της Υγρής Χρωματογραφίας Λεπτής Στοιβάδας Υψηλής Απόδοσης (HPTLC) για να μπορεί να πιστοποιήσει την ταυτότητα των φυτικών προϊόντων, όπως η Σιμισιφούγκα (Black Cohosh) και η Ύδραστις η Καναδική (Goldenseal)
 • Η συγκεκριμένη τεχνολογία βοηθάει τη NOW να προσδιορίζει σωστά  διάφορα είδη φυτικών προϊόντων, αλλά και να διασφαλίζει την εγκυρότητα της σήμανσής τους.

Μέθοδος Αεριοχρωματογραφίας (GC-Gas Chromatography)

 • Χρησιμοποιείται για την ανάλυση πτητικών ουσιών σε ένα μείγμα
 • Εφάμιλλη της Υγρής Χρωματογραφίας με την εξαίρεση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με αέριο και όχι με υγρό
 • Η NOW χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Αεριοχρωματογραφίας για να αναλύει απ’ τη μια πλευρά τα λιπαρά οξέα που προέρχονται από το ιχθυέλαιο, και από την άλλη φυτικά έλαια και ενώσεις, όπως το οργανικό θείο.

Τεχνική Επαγωγικά συζευγμένoυ Πλάσματος - Φασματογράφου Μάζας (ICPMS-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry)

 • Αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται από χημικούς για την ανίχνευση της στοιχειώδους σύνθεσης ενός δείγματος
 • Τεχνική ιδιαίτερης ευαισθησίας που επιτρέπει την ανίχνευση χημικών στοιχείων σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις
 • Η NOW χρησιμοποιεί τη μέθοδο του Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος - Φασματογράφου Μάζας για τη μέτρηση μετάλλων, όπως το ασβέστιο και το μαγνήσιο, αλλά και για την πραγματοποίηση ελέγχων για βαρέα μέταλλα, όπως είναι το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος και ο υδράργυρος.

Τεχνική Φασματογράφου Μάζας Χρόνου Πτήσης (Time-Of-Flight Mass Spectrometry)

 • Προσδιορίζει ένα δείγμα χημικού στοιχείου μέσω της μέτρησης του μοριακού του βάρους: ανάλογα με την ιδιαίτερα ευαίσθητη ισορροπία
 • Αποδίδει ακριβή ανάλυση μάζας για τον προσδιορισμό, εντοπισμό, χαρακτηρισμό και μέτρηση των χαμηλού μοριακού βάρους ενώσεων και βιομορίων
 • Η NOW χρησιμοποιεί την τεχνική του Φασματογράφου Μάζας Χρόνου Πτήσης (Time-Of-Flight Mass Spectrometry) για να αναλύει τα συστατικά που περιέχονται στα τελικά προϊόντα, στάδιο κατά το οποίο η τυπική μέθοδος της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography) δεν είναι αποτελεσματική.

Τεχνική Φασματοσκοπίας Oρατής Yπεριώδους Aκτινοβολίας (UV/Vis-Ultraviolet/Visible Spectroscopy)

 • Αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιεί η NOW για τη μέτρηση του ποσοστού χημικών σε ένα υγρό μέσω της απορρόφησης φωτός, ώστε να προσδιοριστεί η ταυτότητα και η ισχύς του
 • Η απορρόφηση των διαφορετικών χρωμάτων του φωτός γίνεται με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικές χημικές ενώσεις
 • Η επιλεκτικότητα πραγματοποιείται μέσω της παραλλαγής του μήκους κύματος του φωτός.

Τεχνική Υγρής χρωματογραφίας-Φασματογράφου Μάζας (LCMS-Liquid Chromatography-Mass Spectrometry)

 • Η συγκεκριμένη αναλυτική τεχνική συνδυάζει τις διαχωριστικές ικανότητες της μεθόδου Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography) με τις ανιχνευτικές ικανότητες ενός φασματόμετρου μάζας
 • Συμβάλλει στον εντοπισμό αγνώστων στοιχείων ή στην επιβεβαίωση της ύπαρξης ουσιών σε ένα δείγμα
 • Οι χημικοί της εταιρίας NOW χρησιμοποιούν την τεχνική Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογράφου Μάζας (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry), προκειμένου να αναπτύξουν μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας για να μπορούν να προσδιορίσουν ένα νέο ενεργό συστατικό ή να εντοπίσουν τις εκάστοτε ανεπιθύμητες προσμείξεις. 

Τεχνική Υπέρυθρης Φασματοσκοπίας (IR-Infrared Spectroscopy)

 • Πρόκειται για μία μη καταστρεπτική αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιεί η NOW για τον προσδιορισμό πρώτων υλών
 • Στην εν λόγω τεχνική το δείγμα αλληλεπιδρά με το υπέρυθρο φως προκαλώντας δονήσεις των χημικών δεσμών
 • Το μοτίβο δονήσων ποικίλει ανάλογα με τη μοναδικότητα των χημικών δεσμών που κάθε πρώτη ύλη περιέχει
 • Η NOW έχει αναπτύξει μία μοναδική τεχνική που επιτρέπει τη διάγνωση προσμίξεων σε ουσίες.

ii. Εργαστηριακές Εγκαταστάσεις και Τεχνογνωσία

Εργαστήριο Αναλυτικής Παρασκευής

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι πρώτης ύλης και συστατικών πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Αναλυτικής Παρασκευής. H NOW πιστοποιεί την ταυτότητα όλων των εισερχόμενων πρώτων υλών, καθώς επίσης και την ποιότητά τους όπως και τα ποσοστά συγκεκριμένων βιοδεικτών και ενεργών στοιχείων.

Εργαστήριο Πρακτικής Δοκιμής

Μόλις είναι έτοιμα τα δείγματα πρώτης ύλης και των συστατικών αποστέλλονται για πρακτική δοκιμή, περαιτέρω ανάλυση και εξακρίβωση ταυτότητας και καθαρότητας.

Πιλοτικό Εργοστάσιο Έρευνας και Ανάπτυξης

Ο χώρος που διατυπώνει η NOW νέες ιδέες και δοκιμάζει καινοτόμες μεθόδους για τα προϊόντα της. Η ομάδα της ψάχνει συνεχώς καινούριους συνεργιστικούς συνδυασμούς συστατικών που προάγουν την υγεία και την ευημερία, αλλά και εξελίσσουν την επιστήμη της φυσικής υγείας και της διατροφής.

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Ο μικροβιολογικός έλεγχος είναι σημαντικός παράγοντας για την εγκυρότητα της ποιότητας των φυσικών προϊόντων. Το μικροβιολογικό της εργαστήριο που περιλαμβάνει το Ταχύ Μικροβιολογικό Σύστημα SOLERIS, της παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις εισερχόμενες πρώτες ύλες, όπως και τα τελικά προϊόντα σε περίπτωση εντοπισμού μικροβιολογικών ρύπων. Το πρόγραμμα μικροβιολογικού ελέγχου που χρησιμοποιεί εγγυάται την ασφάλεια σε όλη τη γκάμα των προϊόντων - από το στάδιο της πρώτης ύλης μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος.

Εργαστήριο Οργανοληπτικής Εξέτασης

Πρόκειται για τον χώρο όπου η επιστήμη λειτουργεί συνεργιστικά με την αίσθηση. Οι συμμετέχοντες εξετάζουν επιλεχθέντα προϊόντα και τα αξιολογούν ως προς τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες. Ο οργανοληπτικός έλεγχος πιστοποεί ότι τα προϊόντα της NOW ικανοποιούν όλες τις αισθήσεις.

Εργαστήριο Αναλυτικού Ελέγχου

Όταν ένα συστατικό ή τελικό προϊόν χρήζει ενδελεχούς επιστημονικής ανάλυσης, τότε αποστέλλεται στο Εργαστήριο Αναλυτικού Ελέγχου. Διαθέτει μερικά από τα πλέον υπερσύγχρονα όργανα που διατίθενται σήμερα, μιας και αποτελεί το επίκεντρο των προσπαθειών που καταβάλλει το ανθρώπινο δυναμικό της ΝOW στον τομέα ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής διασφάλισης. Πρόκειται για όργανα ακριβείας που αναφέραμε λεπτομερώς στις προηγούμενες σελίδες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον υγρό χρωματογράφο υψηλής απόδοσης, τον αεριοχρωματογράφο, τον υπέρυθρο φασματοσκόπο κα.

Εργαστήριο Ατομικής Φροντίδας

Τα προϊόντα και τα συστατικά ατομικής φροντίδας προϋποθέτουν μοναδικές και εξειδικευμένες διαδικασίες και αναλύσεις που διενεργούνται χάρη στον κατάλληλο εξοπλισμό που διαθέτει το εργαστήριο ατομικής φροντίδας της NOW.

Εργαστήριο Ανάπτυξης Μεθόδων

Αν ο Αναλυτικός Έλεγχος είναι η «καρδιά» των προσπαθειών της NOW για την εξασφάλιση ποιοτικών προϊόντων, η Ανάπτυξη Μεθόδων είναι ο «εγκέφαλος». Στονσυγκεκριμένο χώρο το επιστημονικό προσωπικό της NOW χρησιμοποιεί την επιστήμη και τη χημεία για να ανακαλύψει νέες, ενδεχομένως, μεθόδους ανάλυσης των συστατικών των φυσικών προϊόντων. Στην ομάδα της Ανάπτυξης Μεθόδων της NOW αποδίδονται τα εύσημα για την ανακάλυψη μιας νέας αναλυτικής τεχνικής που επιτρέπει την άμεση διαπίστευση ανίχνευσης γλυκοζαμίνης και χονδροϊτίνης, όπως επίσης και της μεθόδου σταθεροποίησης της S-αδενοσυλμεθειονίνης, ή αλλιώς της SAMe, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να διατίθεται σε μορφή συμπληρωματικού δισκίου.

Εργαστήριο Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος-Φασματοσκόπου Μάζας (ICPMS-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry Laboratory)

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο η NOW εφαρμόζει την τεχνική του αραιοποιημένου αέρα. H NOW χρησιμοποιεί αυτό το προηγμένο αναλυτικό όργανο από το 2007, ωστόσο ηπλειονότητα των παρασκευαστών φυσικών προϊόντων μόλις τώρα ξεκινάει να εφαρμόζει αυτή τη εξελιγμένη δοκιμαστική μέθοδο. Αποτελεί μία άκρως ευαίσθητη τεχνική κατά την οποία οι επιστήμονες μέσω δειγματοληψίας ενός συστατικού ανιχνεύουν τη στοιχειακή του σύνθεση. H NOW με αυτή την τεχνική μετράει τα μεταλλικά στοιχεία, όπως τον σίδηρο, το ασβέστιο και το μαγνήσιο, αλλά, ταυτόχρονα, ελέγχει και τα ελάχιστα ποσοστά βαρέων μετάλλων, όπως το αρσενικό, το κάδμιο, ο μόλυβδος και ο υδράργυρος. Προς το παρόν η NOW αξιοποιεί τρία όργανα Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος - Φασματοσκόπου Μάζας, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο στον χώρο των παρασκευαστών συμπληρωμάτων διατροφής, μιας και μερικοί έχουν μόνο ένα, ενώ οι περισσότεροι κανένα.

Εργαστήριο Αεριοχρωματογραφίας (GC-Gas Chromatography Laboratory)

Είναι ο χώρος που η NOW αναλύει τις πτητικές ουσίες διάφορων μειγμάτων. Το επιστημονικό προσωπικό της NOW χρησιμοποιεί τη μέθοδο της αεριοχρωματογραφίας προκειμένου να αναλύσει τα λιπαρά οξέα που περιέχονται στο ιχθυέλαιο και σε άλλα φυτικά προϊόντα.