Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές του Συλλόγου Φυσικών Προϊόντων

Το 2000, ο Σύλλογος Φυσικών Προϊόντων (γνωστός μέχρι τότε ως  Εθνικός Σύλλογος Υγιεινής Διατροφής (NNFA-National Nutritional Foods Association) εισήγαγε ένα νέο πρόγραμμα πιστοποίησης ελέγχου με την ονομασία Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές (GMPs-Good Manufacturing Practices) του Εθνικού Συλλόγου Υγιεινής Διατροφής (NNFA-National Nutritional Foods Association). Το συγκεκριμένο προαιρετικό πρόγραμμα πιστοποίησης δημιούργησε τυποποιημένες μεθόδους ελέγχου ποιότητας και παραγωγής για εταιρίες που δέχονταν να υποβληθούν σε συνολικούς ελέγχους ως προς τις διεργασίες και διαδικασίες που αφορούν την παραγωγή, τον έλεγχο και την εξασφάλιση της ποιότητας.

Η NOW ήταν μία από τις πρώτες εταιρίες παραγωγής που είχε ως στόχο την απόκτηση πιστοποίησης Ορθών Βιομηχανικών Πρακτικών (GMPs-Good Manufacturing Practices) και η οποία έλαβε αξιολόγηση «Α» από τον Σύλλογο Φυσικών Προϊόντων (NPA-Natural Products Association) κατόπιν συνεχούς και ενδελεχούς ελέγχου. Από το 2000 η NOW υποβάλλεται σε ετήσιους ελέγχους επαναπιστοποίησης και εξακολουθεί να διατηρεί μέχρι και σήμερα άριστη αξιολόγησηΗ διαδικασία πιστοποίησης των Ορθών Βιομηχανικών Πρακτικών (GMPs-Good Manufacturing Practices) του Συλλόγου Φυσικών Προϊόντων (NPA-Natural Products Association) περιλαμβάνει:

  • ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις μας από τρίτο μέλος και τηρείται η διαδικασία παραγωγής από την αρχή ως το τέλος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης και της δοκιμής των πρώτων υλών, της παραγωγής, του ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας, της δοκιμής των παρασκευασμένων προϊόντων, της αποθήκευσης εμπορεύματος, της αποθεματοποίησης, της τεκμηρίωσης κτλ.
  • λεπτομερή αξιολόγηση ποιοτικού ελέγχου και μεθόδους ελέγχου ασφαλείας πρώτων υλών και κατασκευασμένων προϊόντων, όπως η ταυτότητα, η καθαρότητα, η δραστικότητα, η σύνθεση και ο έλεγχος αλλοίωσης
  • τήρηση των προτύπων υγιεινής, επεξεργασίας, ελέγχου και τεκμηρίωσης.

Σύγχρονες Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές της Υπηρεσίας Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ 

Τον Ιούνιο του 2010, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (USFDA-U.S. Food and Drug Administration) ξεκίνησε να εφαρμόζει τα ομοσπονδιακά κριτήρια περί τυποποιημένων βιομηχανικών πρακτικών, γνωστά και ως σύγχρονες ορθές βιομηχανικές πρακτικές, (cGMPs-current Good Manufacturing Practices). Τα εν λόγω κριτήρια διασφαλίζουν τον σωστό σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής, αλλά και των εγκαταστάσεων. Θέτουν επίσης τις ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν την τήρηση κανόνων υγιεινής, αρχειοθέτησης, συσκευασίας, σήμανσης και άλλων πολλών. Τμήμα Προσωπικού της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων επιτηρεί τους παραγωγούς, προκειμένου να τηρηθεί ο ισχύων κανονισμός, αλλά και να διασφαλιστεί η λήψη διορθωτικών και προληπτικών μέτρων σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία ελέγχου. Η NOW υποβάλλεται σε τακτικό έλεγχο από την Υπηρεσία και μέχρι τώρα έχει δεχτεί ελάχιστες παρατηρήσεις. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, τον Ιανουάριο του 2012 η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (USFDA–U.S. Food and Drug Administration) πραγματοποίησε έλεγχο στην εταιρία μας και το αποτέλεσμα ήταν άριστο (μηδέν παρατηρήσεις-παραβιάσεις αναφορικά με τις σύγχρονες ορθές βιομηχανικές πρακτικές (cGMPs-current Good Manufacturing Practices).

Έλεγχος Προγράμματος για Μη Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς 

Το 2013 ήταν η χρονιά που σηματοδότησε τον πρώτο έλεγχο που υποβλήθηκε η NOW στα πλαίσια του προγράμματος «Μη Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί»(non GMOs-Genetically Modified Organisms)Ένας τρίτος επόπτης διενήργησε έλεγχο στις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρεί τις προδιαγραφές που απαιτεί το εν λόγω πρόγραμμα, ως προς την καθαριότητα και την ακεραιότητα των Μη Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και άλλα συστήματα. Η NOW εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της χρήσης συστατικών και προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία των Μη Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών. Επιπλέον, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε όλη η γραμμή παραγωγής των προϊόντων της να λάβει την πιστοποίηση «Μη Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί».

Διεθνής Διασφάλιση Ποιότητας περί Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

Η Διεθνής Διασφάλιση Ποιότητας (QAI-Quality Assurance International), ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA- United States Department of Agriculture) - διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, «δεσμεύεται να διασφαλίσει την ακεραιότητα των βιολογικών προϊόντων σε όλη τη βιολογική αλυσίδα παραγωγής». Από το στάδιο παραγωγής ως το στάδιο της κατανάλωσης, ο οργανισμός Διεθνούς Διασφάλισης Ποιότητας εγγυάται την ακεραιότητα των βιολογικών προϊόντων σε κάθε στάδιο παραγωγής, και η τεχνογνωσία του βρίσκει εφαρμογή στον τομέα της καλλιέργειας, της παρασκευής, της διανομής, του λιανικού εμπορίου, των υπηρεσιών εστίασης, των προϊόντων ατομικής φροντίδας, των συμπληρωμάτων διατροφής, κα. Η NOW έχει λάβει την πιστοποίηση «Βιολογικός Παραγωγός» από τη Διεθνή Διασφάλιση Ποιότητας. Σε ετήσια βάση, υποβάλλεται σε ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρεί τα πρότυπα που ορίζει το Εθνικό Βιολογικό Πρόγραμμα.

Καθαριότητα, Υγιεινή και Λήψη Υγειονομικών Μέτρων

Οι Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές (GMPs-Good Manufacturing Practices) του Συλλόγου Φυσικών Προϊόντων (NPA-Natural Products Association) και οι σύγχρονες Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές (cGMPs-current Good Manufacturing Practicesτης Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA-Food and Drug Administration), προϋποθέτουν την αυστηρή τήρηση των ελαχίστων προτύπων καθαριότητας και υγιεινής, από πλευράς των κατασκευαστών. Η NOW καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την κατάσταση καθαριότητας στις εγκαταστάσεις, αλλά και στον εξοπλισμό μας. Διενεργεί περιβαλλοντικές δοκιμές για να διασφαλίσει την κατάλληλη ποιότητα του αέρα και να ελέγχουμε το ενδεχόμενο επιμόλυνσηςΛαμβάνεται δείγμα από τον εξοπλισμό, ώστε να ελέγχει το ενδεχόμενο προσμείξεων, αλλά και να επιβεβαιώσει ότι είναι καθαρός. Πραγματοποιεί ένα εξειδικευμένο δοκιμαστικό τεστ ATP (τριφωσφορική αδενοσίνη) που της δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζει την ύπαρξη αλλεργιογόνων ουσιών και μικροβίων. Οι χώροι που στεγάζεται ο εξοπλισμός παραγωγής της εταιρίας της είναι κατασκευασμένοι κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ελέγχεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης. Επιπρόσθετα έχουν την κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να πραγματοποιείται σχολαστικός καθαρισμός σε σημεία, όπως οι οροφές, οι τοίχοι και τα δάπεδα. Η υγιεινή, η καθαριότητα και η λήψη των απαραίτητων υγιεινομικών μέτρων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη NOW, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής.

Ακρίβεια Σήμανσης και Διαφάνεια

Στα πλαίσια των Ορθών Βιομηχανικών Πρακτικών (GMPs-Good Manufacturing Practices) του Συλλόγου Φυσικών Προϊόντων (NPA-Natural Products Association) και των σύγχρονων Ορθών Βιομηχανικών Πρακτικών (cGMPs-current Good Manufacturing Practices της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA-Food and Drug Administration), οι παρασκευαστές είναι, επίσης, υποχρεωμένοι να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με την ακρίβεια και τη διαφάνεια της συσκευασίας και της επισήμανσης των συμπληρωμάτων διατροφής κα. Η NOW εδώ και δεκαετίες κατέχει την πρώτη θέση στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων όσον αφορά την εγκυρότητα της επισήμανσης των προϊόντων της. Ο ιδρυτής της εταιρίας, Elwood Richard, μαζί με τον αδελφό του, Lou, συνέβαλαν στη δημιουργία του Προγράμματος Tru-Label, του Συλλόγου Φυσικών Προϊόντων, ένα εσωτερικό πρόγραμμα εποπτείας με στόχο να:

  • διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία μεταξύ εμπόρων λιανικής πώλησης και καταναλωτών ως προς την εγγύηση της ακριβούς επισήμανσης των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά,
  • εφαρμόσει συνεχή αυτορρυθμιστική διαδικασία εντός της βιομηχανίας,
  • να αποδείξει τη μακροβιότητα της βιομηχανίας στους εκάστοτε νομοθέτες, και,
  • να παρέχει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων των προϊόντων που υπάγονται στον εν λόγω βιομηχανικό χώρο.

Η NOW Foods συμμετέχει στο Πρόγραμμα Tru-Label και υποβάλλεται σε τυχαίο έλεγχο προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των κανονισμών από πλευράς της. Μέσω δειγματοληψίας και ελέγχων στους οποίους υπόκεινται τα προϊόντα της, είναι σε θέση σήμερα να εγγυηθεί πως η ετικέτα του εκάστοτε προϊόντος ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενό του. Η σήμανση των συμπληρωμάτων διατροφής με την εμπορική μάρκα NOW γίνεται ενδοεταιρικά, ώστε να παρέχονται σημαντικές πληροφορίες, τόσο στους εμπόρους λιανικής πώλησης όσο και στους καταναλωτές. Οι ετικέτες της αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία των συμπληρωμάτων, τη δραστικότητα των βασικών συστατικών τους, τα πρόσθετα συστατικά, πληροφορίες σχετικά με αλλεργίες, προτεινόμενες δοσολογίες, ειδικές διατροφικές απαιτήσεις, ειδικούς όρους περί σύνθεσης/λειτουργίας, προφυλάξεις, συνθήκες αποθήκευσης και άλλα σχετικά στοιχεία.

Οι ετικέτες της NOW έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει αμέσως για ποιο προϊόν πρόκειται και αν καλύπτει τις δικές του διατροφικές ανάγκες. Η μπροστινή ετικέτα (ή κύρια παρουσίαση περιεχομένου) επισημαίνει τη βασική κατηγορία προϊόντος και η λίστα διάταξης βοηθάει τον καταναλωτή να προσδιορίσει αν ικανοποιεί τις δικές του προσωπικές ανάγκες ως προς τη δομή και τη λειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα δειγματοληψίας και ελέγχου της NOW, τόσο οι έμποροι λιανικής πώλησης όσο και οι καταναλωτές μπορούν να εμπιστεύονται πλήρως τα συμπληρώματα διατροφής που φέρουν την εμπορική επωνυμία της NOW, γιατί ό,τι αναγράφει η ετικέτα βρίσκεται και εντός της συσκευασίας.

Έλεγχοι από το Πρώτο ως το Τελευταίο Στάδιο

Στη NOW, οι έλεγχοι που διενεργούνται τόσο στα συστατικά των προϊόντων όσο και στα τελικά προϊόντα, αποτελούν τη βάση των προγραμμάτων Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης Ελέγχου. Η πληθώρα επενδύσεων που κάνει σε εργαστήρια, υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και τεχνικό προσωπικό, της δίνει τη δυνατότητα να εγγυηθεί για την ποιότητα των βασικών ιδιοτήτων των συμπληρωμάτων διατροφής, μεταξύ των οποίων είναι η προέλευση, καθαρότητα, δραστικότητα και σύνθεση. Διενεργεί συνεχείς ελέγχους τόσο στα συστατικά των προϊόντων όσο και στα τελικά προϊόντα της, ώστε να πληρεί αλλά και να ξεπερνά τα κριτήρια που ορίζονται από τις σύγχρονες Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές (cGMPs-current Good Manufacturing Practices)Στα πλαίσια της παραγωγής, αυτό μεταφράζεται σε πάνω από 16.000 μεμονωμένους ελέγχους σε διάστημα μόνο ενός μήνα.

Ζητά από τους προμηθευτές να της παρέχουν δείγματα προς έλεγχο πριν το στάδιο της αποστολής. Από τη στιγμή που μια πρώτη ύλη έχει λάβει έγκριση και βρίσκεται σε έναν από τους χώρους εγκατάστασής της, αναλαμβάνει να δειγματίσει την παρτίδα διενεργώντας μια σειρά από ελέγχους. Τα αποθέματα διατηρούνται για μελλοντική επανεξέταση και τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται σε συνάρτηση με τις Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές (GMPs-Good Manufacturing Practices) του Συλλόγου Φυσικών Προϊόντων (NPA-Natural Products Association και τις σύγχρονες Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές (cGMPs-current Good Manufacturing Practices) της Υπηρεσίας Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA-Food and Drug Administration)Ο έλεγχος των συστατικών της πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραγωγής και μόλις παρασκευαστεί το τελικό προϊόν, διενεργεί επιπλέον ελέγχους πριν την καταχώρηση της εκάστοτε παρτίδας προϊόντων στον κατάλογό τηςΚύριο μέλημα της NOW αποτελεί ο λεπτομερής έλεγχος σε κορυφαία συστατικά και τελικά προϊόντα.